NC-Websites
NC-Websites
 

Spelregels

1. Het speelveld

Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. De gele vlaggen buiten het speelveld markeren aan iedere zijde het strafschopgebied (de rode vlaggen op de hoekschoppunt tot de gele vlaggen buiten het speelveld). De rode vlaggen buiten het speelveld markeren de virtuele middenlijn.

img1

De teams stellen zich zo op, zodat de eerstgenoemde op het wedstrijdformulier links staat wanneer men vanaf de reservebank naar het veld kijkt. De spelers zullen de gehele wedstrijd zo blijven staan.

2. De bal

De bal is een nr. 5, is wat lichter en zachter dan de bal op het veld.

3. Aantal spelers

Bij een beach soccerwedstrijd wordt er 5 tegen 5 gespeeld en mag er onbeperkt, bij de middenlijn, gewisseld worden. Maximaal aantal wisselspelers is zeven (7). Wisselspelers bevinden zich achter de afrastering. Alleen bij de E-pupillen wordt er 6 tegen 6 gespeeld.


Uitwisseling van spelers tussen teams binnen dezelfde categorie is niet toegestaan. Mocht een team hier niet aan voldoen, dan worden de desbetreffende wedstrijden omgezet in reglementaire 3-0 overwinningen voor de tegenpartij.


Tijdens de wedstrijd mag ongelimiteerd worden doorgewisseld. Een vervangen speler mag het veld opnieuw betreden als wisselspeler voor een andere speler.


Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• de vervangen speler verlaat het veld via zijn eigen wisselzone;
• de speler die het speelveld betreedt, doet dit via zijn eigen wisselzone, maar niet voordat de te vervangen speler de zijlijn volledig heeft gepasseerd;
• alle wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze deelnemen of niet;
• vanaf dat moment wordt de wisselspeler een actieve speler en de vervangen speler een passieve speler (wisselspeler).

De klok wordt niet stopgezet voor een wissel. Een wissel moet altijd eerst door de scheidsrechter aan de kant van het veld van de reservebank worden goedgekeurd.

De wisselspelers en begeleiding bevinden zich buiten de boarding. In het geval van afzetting met behulp van dranghekken, zullen de wisselspelers en begeleiding zich in de daarop ontworpen vakken (uitstulpingen in de afzetting) moeten begeven gedurende de wedstrijd

Aantal spelers op het veld

Indien andere spelers arriveren gedurende de wedstrijd dan is het toegestaan dat zij direct mee spelen, mits zij stonden geregistreerd als startende spelers.

Gedurende de wedstrijd dienen er ten minste drie spelers (inclusief de doelverdediger) op het veld opgesteld te staan. Indien het team, eventueel ten gevolge van veldverwijderingen of blessures onder deze norm komt, dan dient de wedstrijd te worden gestaakt en volgt een reglementaire 3-0 nederlaag voor het desbetreffende team.

Doelverdediger

Mag in het gehele strafschopgebied de bal met de armen en handen spelen. De volleykick is nooit toegestaan, de dropkick is alleen tijdens het spel toegestaan (niet vanuit de eigen handen).


De terugspeelbal is toegestaan. Dit mag maar één (1) maal per spelsituatie. De bal moet daarna aangeraakt zijn door een tegenstander of uit het spel zijn geweest voordat de doelverdediger deze met de hand weer mag aanraken. Zo niet, directe vrije schop op de virtuele middenstip. In de voet mag hij onbeperkt worden aangespeeld. De doelverdediger mag de bal niet voor zichzelf uitrollen en vervolgens wegspelen.

Vervanging van de doelverdediger

Een doelverdediger mag op ieder moment worden gewisseld. De klok wordt niet stopgezet als de doelverdedigers worden gewisseld. Een doelverdediger blijft een speler van het team totdat zijn vervanging het speelveld heeft betreden, mits de vervanging goed is gelopen.

Iedere speler mag van plaats wisselen met de doelverdediger, onder de voorwaarden dat:
• de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de wissel plaatsvindt;
• de speler moet een doelverdedigershirt dragen.

Overtredingen/ straffen

Op het moment dat er een wissel wordt gemaakt en een wisselspeler betreedt of een te vervangen speler verlaat het speelveld via een gebied dat niet tot zijn wisselzone behoort, of hij overtreedt de invallerprocedure, behalve in het geval van een blessure:
• wordt het spel onderbroken;
• wordt de overtredende speler gewaarschuwd door het tonen van de gele kaart en verzocht het speelveld te verlaten om zorg te dragen dat invallerprocedure naar behoren wordt uitgevoerd;
• de wedstrijd wordt hervat met een directe vrije schop, genomen door de tegenpartij op de virtuele middenstip; als de bal op het moment uit het spel was, dan wordt het spel hervat zoals het hervat had moeten worden;
• als een wisselspeler met een vorige waarschuwing een overtreding begaat door het speelveld te betreden tijdens de invallerprocedure, dan wordt deze speler verwijderd van het speelveld door het tonen van de rode kaart als resultaat van zijn tweede gele kaart. Het team wordt niet gereduceerd omdat de te vervangen speler nog een actieve speler was en de weggezonden speler een passieve speler. Het spel wordt hervat als in het eerder aangegeven punt.

4. De uitrusting van spelers

Is de standaarduitrusting (een short en een shirt, in de kleuren van de vertegenwoordigde vereniging, met nummers). Beach soccer wordt gespeeld op blote voeten. De voeten mogen getapet of op een andere veilige manier worden beschermd, mits de hak vrij is. Sokken zijn niet toegestaan, behalve wanneer er gebruik wordt gemaakt van een brace. De desbetreffende speler/speelster is zelf verantwoordelijk om dit voorafgaand aan iedere wedstrijd bij de dienstdoende scheidsrechter te melden.

De scheidsrechters worden er aan herinnerd dat, in overeenstemming met regel 4, spelers geen sieraden mogen dragen. Het zogeheten ‟tapen‟ van sieraden is ook niet toegestaan.

Het gaat om de veiligheid van de spelers.

5. Arbitrage


Een beach soccerwedstrijd wordt, indien niet anders bepaald door de organisatie, door 2 scheidsrechters geleid, die elk aan één zijde van het speelveld plaatsnemen. De scheidsrechters behoren een scheidsrechterstenue aan te hebben, bij voorkeur zwart. De tijd wordt bijgehouden door de organisatie; de start en het einde van een wedstrijd zal door de organisatie worden gemeld via de speakers door middel van een toeter. Een doelpunt in het eindsignaal (de toeter) telt indien de bal in het eindsignaal volledig over de lijn is. De stand wordt door beide scheidsrechters bijgehouden.

img2


Tijdens de poulewedstrijden wordt het eindsignaal van een wedstrijd aangegeven door middel van een toetersignaal van de organisatie. Tijdens de finalewedstrijden (na de poulewedstrijden) is het eindsignaal van de scheidsrechter(s) bindend.

6. De duur van de wedstrijd

De wedstrijd bedraagt 1 x 12 minuten normale speeltijd. Mocht hieruit geen winnaar komen dan wordt er een strafschoppenserie gehouden volgens het sudden death principe (1 vs 1); indien een ploeg voor staat nadat elk team een strafschop heeft genomen in die beurt, heeft dat team gewonnen. Een strafschoppenserie kan alleen gehouden worden na een gelijkspel tijdens een wedstrijd in de KO-fase.

Indien een team twee [2] minuten na de geplande aanvangstijd niet gereed staat op het veld om de wedstrijd aan te vangen met het vereiste aantal spelers, wordt het betreffende team een reglementaire 3-0 nederlaag toegekend. De verstreken tijd wordt bijgehouden door de scheidsrechters van dienst en de beslissing wordt door hen genomen om de wedstrijd te niet aan te vangen indien een team zich niet tijdig en compleet meldt op het betreffende veld.

De scheidsrechters maken hier melding van op het wedstrijdformulier en delen de organisatie mondeling het feit mede.

Indien het spel langer heeft stilgelegen dan vier [4] minuten, staken de scheidsrechters de wedstrijd. De verstreken tijd wordt bijgehouden door de scheidsrechters van dienst en de beslissing wordt door hen genomen om de wedstrijd te staken.

De scheidsrechters maken hier melding van op het wedstrijdformulier en delen de organisatie mondeling het feit mede. Het is vervolgens aan wedstrijdleiding om de wedstrijd in het programma in te passen.

Winst tijdens een poulewedstrijd geeft drie (3) punten, gelijkspel levert één (1) punt op en een verlies levert geen punten (0) op. De volgorde in de eindstand wordt als volgt bepaald:
1) Aantal punten;
2) Doelsaldo;
3) Doelpunten vóór;
4) Onderling resultaat;
5) Aantal gewonnen wedstrijden.

Indien 1 t/m 5 gelijk zijn en geen uitsluitsel geven, volgt een strafschoppenserie als voorgeschreven. De winnaar eindigt boven de verliezer in de eindstand van de poule.

Indien het wedstrijdschema voorschrijft dat een “beste nummer X” (nummer 2 in de poule, nummer 3 in de poule) doorgaat naar de finalewedstrijden, wordt bij poules met een ongelijk aantal teams het aantal behaalde punten van elk team gedeeld door het aantal gespeelde poulewedstrijden. Op basis hiervan wordt bepaald wie de “beste nummer X” is.

De winnaar van het kampioenschap mag zich voor de betreffende klasse Open Nederlands Beach Soccer Kampioen van het betreffende jaar noemen.

img3

7. De aftrap

De aftrap – wordt genomen op de virtuele middenstip, mag worden opgewipt (niet twee [2] keer raken) of moet vooruit worden gespeeld.

Uit een aftrap kan niet direct worden gescoord.

Procedure van de aftrap:
• alle tegenstanders bevinden zich op de eigen speelhelft;
• alle tegenstanders van de nemer bevinden zich op tenminste vijf [5] meter van de bal totdat deze in het spel is;
• de bal moet stilliggen op de virtuele middenstip;
• de scheidsrechter geeft een teken;
• de bal is in het spel wanneer hij getrapt is en in een voorwaartse richting beweegt of wanneer deze omhoog wordt gespeeld;
• de nemer mag de bal niet voor de tweede keer raken voordat deze is geraakt door een andere speler.

Wanneer een partij een doelpunt heeft gemaakt, wordt de aftrap genomen door de tegenpartij.

Indien de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:
• wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, op de virtuele middenstip.

Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure:
• moet de aftrap worden overgenomen.

img4

8. Doelpunt

Er is gescoord, wanneer de bal geheel over de virtuele doellijn tussen de doelpalen en onder de doellat is gegaan, mits er geen overtreding van de spelregels is gemaakt door de partij die scoort.

De doelverdediger:
• kan niet scoren door de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander te gooien; zodra dit gebeurt wordt er hervat met doelworp als de bal niet aangeraakt is door een speler;
• kan niet scoren zodra hij de bal uit zijn handen laat vallen en deze direct in het doel van de tegenstander schiet voordat het de grond heeft geraakt;
• kan direct scoren als hij de bal op de grond laat vallen en de bal dan in het doel schiet van de tegenstander, met uitzondering van een drop-kick.

Het is belangrijk dat één van de twee scheidsrechters bijna op de achterlijn staat bij een doelpoging; deze scheidsrechter kan dan het beste beoordelen of de bal geheel achter de lijn is of niet. Het is echter niet de bedoeling dat de scheidsrechters de gehele wedstrijd dicht bij de achterlijn staan aangezien het veld een significante lengte heeft. 

9. Disciplinaire straffenOvertredingDeelnemerSpelhervattingDisciplinaire strafCategorie
Onvoorzichtig, onbesuisd of handelingen als gepaard gaande met buitensporige inzet Speler Directe vrije schop    
Een tegenstander (proberen te) laten vallen, door een sliding of door voorover te leunen of hangen voor, naast of aan hem/haar Speler Directe vrije schop    
Springen naar een tegenstander zonder oog voor de bal Speler Directe vrije schop    
Een tegenstander aanvallen, hieronder valt ook onbehoorlijk aanvallen met de schouder (ofwel geen schouderduw)

Beach soccer is een contactsport, zodra de schouderduw correct wordt uitgevoerd, bal binnen speelbereik, zonder buitensporige inzet, dan is dit toegestaan.
Speler Directe vrije schop    
Een tegenstander vasthouden Speler Directe vrije schop    
Opzettelijk de bal vasthouden met de benen op de speelhelft van de tegenstander om tijd te rekken Speler Directe vrije schop    
Een tegenstander in diens loop belemmeren (obstructie op de speelhelft van de tegenstander) Speler Directe vrije schop    
Voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen Speler Directe vrije schop    
De tegenstander raken voordat de bal wordt geraakt om positie te winnen Speler Directe vrije schop    
Het maken van een schwalbe Speler

Directe vrije schop

Zie hoofdstuk “Vrije schoppen” voor toelichting op overtredingen die eigenlijk met een indirecte vrije schop bestraft zouden moeten worden, zoals een schwalbe, maar bij het beach soccer een directe vrije schop tot gevolg hebben).

   
De bal raken of controleren binnen het eigen strafschopgebied gedurende meer dan vijf (5) seconden (doelverdediger), zonder dat deze kan worden verdedigd door een tegenstander Speler (doel-verdediger) Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Opzettelijk de bal vasthouden met de benen op de eigen speelhelft om tijd te rekken (afhouden zonder aanraken of door constant beroeren ("voet op de bal") van de bal) Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Als de doelverdediger, bij een opzettelijke terugspeelbal, de bal ontvangt van een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen terwijl de bal niet aangeraakt is door een tegen-stander of uit het spel is geweest Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Als de doelverdediger de bal uit zijn handen laat vallen en deze in de lucht schiet voordat de bal de grond heeft geraakt (de haast onmogelijke dropshot op het zand) Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Als de doelverdediger, nadat hem de bal is toegespeeld in zijn eigen strafschopgebied, de bal met zijn handen oppakt, speelt de bal aan de voet buiten het strafschopgebied en vervolgens terug gaat naar zijn strafschopgebied om de bal met zijn handen aan te raken of op te pakken Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Gevaarlijk spel op de eigen speelhelft Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Een tegenstander in diens loop belemmert (obstructie) op de eigen speelhelft Speler Directe vrije schop op de virtuele middenstip    
Hinderlijk te vroeg inlopen bij een vrije schop Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Het uittrekken van het shirt tijdens het spel

Bijv. na het maken van een doelpunt
Speler Directe vrije schop op virtuele middenstip Gele kaart 1
Zich schuldig maken aan onsportief gedrag.

Elke voorgewende handeling op het veld, welke is bedoeld om de scheidsrechters te misleiden, dient te worden bestraft als onsportief gedrag.
Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Gele kaart 1
Opzettelijk de uitvoering van een spelhervatting vertragen Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Gele kaart 1
Herhaaldelijk de spelregels overtreden Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Opzettelijk niet de vereiste afstand in acht nemen bij spelhervattingen Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Het speelveld (opnieuw) betreden zonder toestemming van de scheidsrechter of de wisselprocedure overtreden Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Doelbewust het speelveld verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Zich onopzettelijk schuldig maken aan ernstig gemeen spel

Bijv. hoog geheven been terwijl de andere speler dit niet heeft.
Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop moet worden toegekend Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Commentaar op de leiding Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Gele kaart 1

Opzettelijk de bal met de hand of arm spelen
zonder de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans te ontnemen


Dit geldt niet voor de
doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied.

Speler Directe vrije schop Gele kaart 1
Door woord en/of gebaar herhaaldelijk en/of langdurig tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Rode kaart 2
Een tweede waarschuwing ontvangen in dezelfde wedstrijd Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Rode kaart 2
De tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen

Dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied.
Speler Directe vrije schop Rode kaart 2
Grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Rode kaart 2
Discriminerende taal uiten en/of gebaren maken richting een tegenstander of een ander persoon Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop Rode kaart 3
Zich schuldig maken aan opzettelijk ernstig gemeen spel.

Bijv. een onbeheerste sliding of tackle waarmee het slachtoffer lichamelijk letsel had kunnen worden toegebracht.
Speler Directe vrije schop Rode kaart 3
Zich schuldig maken aan een gewelddadige handeling

Hieronder valt o.a. trappen en slaan richting tegenstander
Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop Rode kaart 3
Met zand naar iemand gooien Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop (of dichtstbijzijnd in het veld op plaats overtreding) Rode kaart 3
Een tegenstander of een ander persoon bespuwen Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop Rode kaart 3
Een andere overtreding begaan, niet eerder genoemd, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen Speler/ Wisselspeler/ Begeleider Directe vrije schop op de virtuele middenstip Nader te bepalen  

Toelichting consequenties gele kaart

Een bestraffing met een gele kaart is een categorie 1-bestaffing. Het gevolg is een straftijd van twee (2) minuten, de weggezonden speler mag terugkeren.

Toelichting consequenties rode kaart

Er zijn twee (2) categorieën aangebracht aangaande de rode kaart, ieder met zijn eigen consequenties. De organisatie zal na de wedstrijd dat de persoon een rode kaart heeft gekregen, zich buigen over de categorisering en daarmee de consequenties voor de desbetreffende persoon voor het huidige kampioenschap en toekomstige kampioenschappen.

Categorie 2:

De speler wordt weggezonden en mag niet terugkeren. De scheidsrechter noteert het rugnummer en de naam van de weggezonden speler op het wedstrijdformulier.

Een speler, coach of andere official die gerechtigd is plaats te nemen op de wisselbank, die definitief wordt verwijderd (door middel van een rode kaart), moet het speelveld en de nabije omgeving verlaten en mag niet plaatsnemen op de bank van de wisselspelers. Gebeurt dit nadat de wedstrijd een aanvang heeft genomen, dan mogen zij ook niet meer worden vervangen.

Een veldverwijdering met een categorie 2-bestraffing betekent dat de desbetreffende persoon de eerstvolgende wedstrijd op het kampioenschap niet speelgerechtigd is. Hier zal op worden toegekeken door de scheidsrechters en organisatie.

Categorie 3:

De speler wordt weggezonden en mag niet terugkeren. De scheidsrechter noteert het rugnummer en de naam van de weggezonden speler op het wedstrijdformulier.

Een speler, coach of andere official die gerechtigd is plaats te nemen op de wisselbank, die definitief wordt verwijderd (door middel van een rode kaart), moet het speelveld en de nabije omgeving verlaten en mag niet plaatsnemen op de bank van de wisselspelers. Gebeurt dit nadat de wedstrijd een aanvang heeft genomen, dan mogen zij ook niet meer worden vervangen.

Een verwijdering met een categorie 3-bestraffing betekent dat het de desbetreffende persoon wordt uitgesloten van verdere deelname aan het kampioenschap. Hier zal op worden toegekeken door de scheidsrechters en organisatie.

De organisatie zal zich buigen over de consequenties voor de desbetreffende speler voor toekomstige kampioenschappen. Daarnaast zal in elk geval een categorie 3-bestraffing doorgegeven worden aan de KNVB – het is aan de KNVB om te bepalen of en hoe deze melding verder wordt verwerkt.

De naam en het rugnummer van de geschorste speler wordt op de volgende wedstrijdbriefjes genoteerd waarop dit van toepassing is

10. Spelhervattingen

Er zijn verschillende manieren om het spel te hervatten.

Achterbal

Achterbal – hoekschop of doelworp (spel hervatten binnen vijf [5] seconden).


De keep(st)er mag de bal niet voor zichzelf uitrollen vanuit de handen.

img6

img7

Uitbal over de zijlijn

Uitbal over de zijlijn – intrap (tegenstander altijd vijf [5] meter afstand). Bij een intrap mag de doelverdediger in zijn handen worden gespeeld.

Een intrap kan nooit direct een doelpunt opleveren. Bij aanraking van welke speler/speelster dan ook (dus inclusief de keep[st]er) voordat de bal de doellijn passeert, is er sprake van een geldig doelpunt (in welk doel de bal dan ook belandt, onafhankelijk van welke partij de intrap nam).

Wordt de intrap direct in het doel van de tegenstander getrapt, volgt er voor de tegenstander een doelworp. Wordt de intrap direct in het eigen doel getrapt, volgt er voor de tegenstander een hoekschop.

img8

Scheidsrechtersbal

Altijd op de virtuele middenstip.

11. Vrije schoppen

Vrije schoppen moeten altijd genomen worden door de speler op wie de overtreding werd begaan of door zijn vervanger bij een blessure. Er bestaan geen indirecte vrije schoppen, alleen directe vrije schoppen (men hoeft niet direct op het doel te schieten). Geen muurtje, wel vijf [5] meter afstand van de bal.

Overtredingen en onbehoorlijk gedrag worden bestraft met een directe vrije schop of strafschop.

Vrije schop vanaf eigen speelhelft

Vrije schop op de eigen speelhelft – trechter vormen, vrije schop op de helft van de tegenstander – iedereen behalve de verdedigende doelverdediger achter de bal.

De bal mag in iedere richting gespeeld worden. Niemand mag de bal aan de binnenkant van de trechter in de lucht aanraken, anders een vrije schop tegen op de plaats van raken. Gebeurt dit door een verdediger in het eigen strafschopgebied – strafschop. Pas op het moment dat de bal de grond raakt of buiten de trechter komt mag de bal gespeeld worden. (Let op: hinderlijk te vroeg inlopen is niet toegestaan. Dit naar oordeel van de scheidsrechter.) Overigens mag de verdedigende doelverdediger de bal altijd raken.

Het is in alle categorieën toegestaan om de vrije trap niet direct op doel te schieten.

img9

Vrije schop op de helft van de tegenstander

De bal mag alleen voorwaarts worden gespeeld. Niemand, behalve de verdedigende doelverdediger, mag de bal aanraken voordat deze de grond heeft geraakt, anders een vrije schop op de plaats van raken. Gebeurt dit door een verdediger in het eigen strafschopgebied, dan volgt een strafschop.

Het is in alle categorieën toegestaan om de vrije trap niet direct op doel te schieten.

img10


Indirecte vrije schoppen

Indirecte vrije schoppen bestaan bij het beach soccer niet, maar – overtredingen waar normaliter een indirecte vrije schop voor wordt gegeven (zoals een schwalbe), wordt een directe vrije schop.

Door het overtredende team op de speelhelft van de tegenstander:
• Op de plaats van de overtreding.

Door het overtredende team op de eigen speelhelft:
• Op de virtuele middenstip.

Bij een directe vrije schop op de virtuele middenstip van de virtuele middenlijn gelden dezelfde regels als bij een vrije schop op de helft van de tegenstander.
de virtuele middenstip van de virtuele middenlijn

Bij een directe vrije schop op de virtuele middenstip van de virtuele middenlijn gelden dezelfde regels als bij een vrije schop op de helft van de tegenstander.

Procedure voor vrije trappen

  • De nemer mag een heuveltje van zand maken met zijn voeten of met de bal in zijn handen;
  • De vrije schop moet na het teken van de scheidsrechter om de vrije schop te nemen, binnen vijf (5) seconden worden genomen;
  • De nemer mag de bal niet voor de tweede maal spelen zonder dat deze is geraakt door een andere speler;
  • De bal is weer in het spel zodra deze is gespeeld of is aangeraakt;
  • De bal mag in iedere richting gespeeld worden en naar iedere medespeler incl. de doelverdediger;
  • Als de bal gespeeld is in de richting van het doel van de tegenstander - in het virtuele gebied (de trechter) tussen de bal en het doel van de tegenstander - mag alleen de doelverdediger de bal in de lucht aanraken, als de bal dit gebied verlaat is iedere speler toegestaan om de bal te raken of te spelen.

Strafschop

Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de hierboven genoemde overtredingen begaat binnen zijn eigen strafschopgebied. Een strafschop kan worden toegekend ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is op het ogenblik dat de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvindt.img11